H ιστοσελίδα autopataki.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων μέσω
Διαδικτύου της εταιρείας Πανάκα Αθηνά, με έδρα στο Λάκκωμα Χαλκιδικής, στην 4 η οδό, ΔΟΥ: Νέων Μουδανιών, ΑΦΜ: 137344618
Αριθμό ΓΕΜΗ: 119131457000, τηλ.2399051250 και 2399020300, email: supernovabat@gmail.com. Παρακαλούμε τους
επισκέπτες της ιστοσελίδας πριν την περιήγηση τους να συμβουλευτούν τους κάτωθι όρους
χρήσης και προϋποθέσεις, καθώς κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται με το
κατάστημα θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται τους κάτωθι όρους χωρίς εξαιρέσεις.

Γενικοί όροι χρήσης

Η ιστοσελίδα autopataki.gr διατηρεί το δικαίωμα της να τροποποιεί και ανανεώνει
μονομερώς και χωρίς προηγούμενή ειδοποίηση προς τους χρήστες τους παρόντες όρους
και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του μένοντας πάντα πιστό στα συναλλακτικά
ήθη και χωρίς τυχόν αλλαγές να δεσμεύουν παραγγελίες οι οποίες έχουν ήδη εκτελεστεί.
Η ιστοσελίδα αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν αλλαγές
και τροποποιήσεις.

Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την
εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης
των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία
εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την
έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους και την
επιστροφή των χρημάτων εφόσον έχει γίνει πληρωμή. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό
κατάστημα δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής
φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων,
διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή
τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού
τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από
αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες
ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας αλλά παρόλα
αυτά δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της
ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ή/και των
χαρακτηριστικών ενός προϊόντος.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το συνολικό περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων και των
διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ.
προστατεύεται από τις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάξεις και είναι αποκλειστικής
ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων. Τα περιεχόμενα αυτής της Ιστοσελίδας δεν μπορούν να
αντιγραφούν, με κάθε επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Εταιρείας, και συνεπώς δεν
μπορούν να αντιγραφούν περαιτέρω, να αναπαραχθούν ή να αναδιανεμηθούν με
διαφορετικό τρόπο. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή
μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για
εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας
της εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών
δικαιωμάτων. Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα δεν θα θεωρηθεί ότι
παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα αναφορικά με οποιοδήποτε πνευματικό ή
βιομηχανικό δικαίωμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο της Εταιρείας ή τρίτων.

Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

Η εταιρεία Πανάκα Αθηνά δεσμεύεται ως προς την πληρότητα, την αλήθεια και την
εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα autopataki.gr όσον
αφορά την ταυτότητα της αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της με επιφύλαξη για τυχόν
τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που πραγματοποιήθηκαν εκ παραδρομής. Δικαιούται
επιπλέον την διόρθωση των ανωτέρω οποτεδήποτε αντιληφθεί τυχόν λάθος ή/και
παράλειψη.

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες/πελάτες της ιστοσελίδας αναλαμβάνουν την υποχρέωση και αποδέχονται και
δηλώνουν ότι η πρόσβαση και η χρήση του autopataki.gr πρέπει να είναι σύμφωνη με τους
παρόντες όρους. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος/χρήστης αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί
την παρούσα ιστοσελίδα σύμφωνα με νόμο και τα χρηστά ήθη. Κάθε χρήσης/μέλος
δεσμεύεται ότι δεν θα το χρησιμοποιεί για μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που
είναι παράνομο, αντιβαίνει στην ευρωπαϊκή ή ελληνική νομοθεσία, προσβάλλει συμβατικά
ή νόμιμα δικαιώματα τρίτων, προσβάλει και γενικά να το χρησιμοποιεί με τρόπο μη
σύννομο και αντίθετο με τον νόμο και τα χρηστά ήθη. Κάθε χρήστης οφείλει και δεσμεύεται
όπως δεν θα αποστέλλει στην ιστοσελίδα οποιοδήποτε υλικό το οποίο είναι βλαβερό από
τεχνικής πλευράς. Ο χρήστης βαρύνεται για τη διατήρηση της μυστικότητας του
λογαριασμού του ως επίσης και για την τυχόν κακόβουλη χρήση της πιστωτικής του κάρτας
από τρίτους. Οφείλει δε κάθε δήλωσή του στην ιστοσελίδα, ως επίσης και κάθε προσωπικό
του στοιχείο να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να μην είναι ανακριβής ή παραπλανητική.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι πιθανό να σας ζητηθεί να
δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν για να μπορέσουμε να
διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε
οπουδήποτε στην ιστοσελίδα, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν
τις συναλλαγές σας μαζί μας ,επικοινωνίας μας με τους χρήστες, την βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας
και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου
προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές). Κάθε εύλογο μέτρο για την
ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση
που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε μέσω της
φόρμας επικοινωνίας μας, είτε τηλεφωνικά στα 23990/20300 , 2399051250, είτε στο email
της εταιρείας supernovabat@gmail.com. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης
διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των
στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων.

Πολιτική υπαναχώρησης/επιστροφές προϊόντων

Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα που του έχει δοθεί με βάση το Νόμο περί προστασίας
καταναλωτών να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως και να επιστρέψει τα προϊόντα του εντός
14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την παραλαβή του, με την προϋπόθεση ότι αυτά
βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, δεν έχει γίνει οποιουδήποτε είδους χρήση του προϊόντος,
η συσκευασία του προϊόντος παραμένει άθικτη, και περιλαμβάνεται ολόκληρο το
περιεχόμενο όπως αρχικά παραλήφθηκε από τον πελάτη και το τιμολόγιο ή η απόδειξη
λιανικής πώλησης. Στην περίπτωση αυτή τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής του προϊόντος
βαρύνουν τον πελάτη ο οποίος βαρύνεται με την ευθύνη για απώλεια ή φθορά του
προϊόντος κατά τη μεταφορά του, για αυτό συστήνουμε στους πελάτες μας να
επικοινωνούν με την εταιρεία πριν από οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντος.
Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής προϊόντων για το οποίο ευθύνεται η εταιρεία ή σε
περίπτωση εμφανούς ελαττώματος ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής εντός 14
(δεκατεσσάρων) ημερών από την παραλαβή του , με την προϋπόθεση ότι αυτά βρίσκονται
σε άριστη κατάσταση, δεν έχει γίνει οποιουδήποτε είδους χρήση του προϊόντος, η
συσκευασία του προϊόντος παραμένει άθικτη, και περιλαμβάνεται ολόκληρο το
περιεχόμενο όπως αρχικά παραλήφθηκε από τον πελάτη και το τιμολόγιο ή η απόδειξη
λιανικής πώλησης. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν την εταιρεία. Ο πελάτης οφείλει να
ενημερώσει την εταιρεία ώστε η επιστροφή να εκτελεστεί με την υπηρεσία μεταφοράς που
η εταιρεία επιλέγει. Στην περίπτωση επιστροφής/υπαναχώρησης τα χρήματα θα
επιστραφούν στον πελάτη εντός 10 εργάσιμων ημερών και ο τρόπος θα επιλεγεί έπειτα από
επικοινωνία του πελάτη με την εταιρεία.

Πολιτική ακύρωσης παραγγελίας

Ο πελάτης μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του μπορεί να προχωρήσει σε ακύρωση
εντός 12 ωρών είτε τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 23990/20300, 23990/51250 είτε μέσω του
chat της ιστοσελίδας είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο mail της εταιρείας
supernovabat@gmail.com.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παραπάνω όροι χρήσης και προϋποθέσεις καθώς και η χρήση της ιστοσελίδας διέπονται
από τους νόμους της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Αποκλειστικά αρμόδια για
κάθε διαφορά που σχετίζεται με το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα είναι τα Δικαστήρια της
Θεσσαλονίκης.